De Wase Cuesta te Temse

vorige volgende
Sigmaplan
Home Contacteer ons

De Schelde is een getijdenrivier. Om de 12 uur en 25 minuten is er een eb- en een vloedtij.
De getijden ontstaan door de aantrekkingskracht van vooral de maan en in, mindere mate, de zon op het water van de oceanen. Als de zon, de maan en aarde in 1 lijn staan werken deze krachten samen.
We spreken dan van een “springtij”.
Het tijverschil te Temse bedraagt gemiddeld 5.30 meter (gemiddelde tussen 1981 en 1990), met een gemiddelde hoogwaterstand van 5.44 meter boven T.A.W. .
Ingevolge de overstroming van 1976 werd een plan opgezet om de omgeving van het Zeescheldebekken te vrijwaren van overstromingen. Dit plan werd het "Sigmaplan" genoemd.

Het plan bevatte volgende onderdelen :
 1) Het verhogen en versterken van de dijken
      (in Temse tot 8.00 meter boven T.A.W..).

      (zie ook Scheldedijken)
 2) Aanleggen van gecontroleerde overstromingsgebieden
      (met overstromingshoogte 6,7 meter te Temse)
 3) Een stormvloedkering bouwen te Oosterweel.
      Deze maatregel wordt steeds achteruitgeschoven,
      zodanig dat het momenteel twijfelachtig is of hij ooit zal uitgevoerd worden.

De hoogste waterstand werd gemeten op 27/02/1990 : 7.44 meter boven T.A.W..
Jaar na jaar is er een stijging van het gemiddelde waterpeil waar te nemen, zodat, alhoewel het Sigmaplan nog niet helemaal voltooid is, nu al kan gesteld worden dat het binnen afzienbare tijd niet meer zal volstaan om de onmiddellijke omgeving van het Scheldebekken van overstromingen te vrijwaren.
Er zal op een zeker ogenblik moeten gekozen worden tussen :
- een nieuw “Sigmaplan” dat de dijken nog een heel stuk hoger zal moeten maken
   en andermaal slechts een tijdelijke oplossing zal bieden.
   Hierbij zal men rekening moeten houden dat hoe hoger men de dijken maakt,
   hoe groter de catastrofe als er toch eens iets misgaat.
- Een andere optie is de natuur niet tegen te werken door de rivier
   te proberen te bedwingen,doch de rivier stelselmatig de ruimte terug te geven
   die zij vraagt.

Zonder hier te durven stellen dat dit laatste de enige juiste oplossing is, verdient deze denkpiste wel de nodige aandacht en dient men voorzichtig te zijn met elke bebouwing binnen de natuurlijke (doch door dijken drooggelegde) rivierbedding.
Immers, alles wat heden aldaar wordt gebouwd, zal in de toekomst met harde maatregelen en veel geld moeten worden beschermd, of terug opgegeven.

vorige volgende
Sigmaplan
begin van deze pagina Home Contacteer ons


pagina aangepast op 01/10/2004