De Wase Cuesta te Temse

vorige
Woordenlijst
                 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z                              Home Contacteer ons

aar Bloeiwijze met één as met zeer kort gesteelde tot zittende bloemen

                 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z                              top of page Home Contacteer ons

bastaard Levend organisme (bvb plant of dier) dat voortkomt uit twee organismen van een andere soort. (vb muilezel en muildier) Een bastaard is niet vruchtbaar.

bijscherm Bloeiwijze met één bloem op de hoofdas en daaronder één of meerdere zijassen, die kunnen vertakken en elk op zich schermen of bijschermen met bloemen vormen.

blaadje Als de bladschijf insnijdingen vertoont tot de centrale nerf, wordt het (samengesteld) blad onderverdeeld in blaadjes. (Opmerking : een blaadje ontstaat NIET in een okselknop, doch is onderdeel van een blad dat er wel in ontstaat)

blad Orgaan van de plant dat onder andere dient om aan fotosynthese te doen. Dikwijls schijfvormig, meestal groen. Bestaat gewoonlijk uit een bladschijf en een bladsteel (met bladvoet) .Ontstaat altijd in een okselknop.

bladoksel Plaats in de hoek tussen het blad en de stengel (boven het blad).

bladschede Bladsteel of bladvoet die de stengel omsluit (synoniem : spatha)

bladschijf Vlak deel van het blad

bloem Deel van een zaadplant dat de voortplantingsorganen bevat.

bloemhoofdje Bloeiwijze van zittende tot kortgesteelde bloemen, die zo dicht op elkaar zitten dat het lijkt alsof het één bloem is. (vb madeliefje : één bloemhofdje bestaat uit talrijke gele buisbloemen en witte lintbloemen.

bloemstengel Meestal kruidachtig deel van een plant, waaraan één bloem vastzit.

bol Ondergrondse bolvormig orgaan, tussen stengel en wortels.
Dient o.a. als voedselreserve. Bestaat uit verschillende "rokken" rond elkaar.
Typisch voorbeeld : De ui.

bovenstandig Bloemvorm, waarbij het vruchtbeginsel boven de bloembodem zit (hypogyn), of er gedeeltelijk onder en er niet mee vergroeid (epigyn).

hypogyn

broek Laaggelegen moerassig land, al dan niet ingedijkt.
Vooral vroeger werden broeken in de winter vaak onder water gezet.

broekbos Bos dat in een broek gelegen is.

buisbloem fertiele bloemen, die voorkomen in het midden van de bloeiwijze van composieten (vb gele bloemen bij Madeliefje).

                 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z                              top of page Home Contacteer ons

climaxvegetatie De vegetatie die ontstaat wanneer men een gebied jaren (of eeuwen) onaangeroerd laat. Het is de meest stabiele vorm die op die plaats mogelijk is.
In onze streken meestal een gemengd eiken-Beukenbos.

cuesta Reliefvorm waarbij de verschillende gesteentelagen schuin liggen. Een cuesta heeft een steile kant (cuestafront) en een vrij vlakke kant (cuestarug).

                 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z                              top of page Home Contacteer ons

dagzomen Aan de oppervlakte komen - toepasselijk op een gesteente. "Op het cuestafront dagzoomt de klei".

doorn Tot een scherpe punt vergroeid uitsteeksel van tak, blad of wortels

driehoekig Bladvorm :
 • Blad niet of nauwelijks langer dan breed.
 • Grootste breedte onder het midden van het blad.

driehoekig blad

                 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z                              top of page Home Contacteer ons

eenhuizig Mannelijke en vrouwelijke bloemdelen komen voor op dezelfde planten
Er zijn twee onderverdelingen :

eenjarig (Eenjarige plant) Plant die in één jaar de volledige levenscyclus doorloopt : Ontkieming - bloei - zaadvorming.

eenslachtig Bloemen zijn eenslachtig als ze ofwel mannelijk, ofwel vrouwelijk zijn. (tegenovergestelde : tweeslachtige)

eirond Bladvorm, In de vorm van een ei, met de breedste kant langs de steel.

ellipsvormig Bladvorm

enkelvoudig ( - blad) Blad waarvan de schijf uit één geheel bestaat (tegenovergestelde : samengesteld.

                 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z                              top of page Home Contacteer ons

fertiel vruchtbaar (Tegenovergestelde : steriel )

                 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z                              top of page Home Contacteer ons

gaaf Bladrand zonder insnijdingen
(ook : gaafrandig)

Andere bladranden

gedeeld Bladvorm, met insnijdingen groter dan de helft tot de hoofdnerf.

gegolfd Bladrand met stompe insnijdingen en stompe uitsteeksels

Andere bladranden

gekarteld Bladrand met scherpe insnijdingen en stompe uitsteeksels.

Andere bladranden

geleed Met op regelmatige afstanden voorkomende verdikkingen ( knopen).

gelobd Bladvorm, met insnijdingen, minder diep dan de helft van de breedte tot de hoofdnerf.

gespleten Bladvorm, met insnijdingen, tot de helft van de breedte tot de hoofdnerf

getand Bladrand met afgeronde inkepingen en scherpe uitsteeksels.

Andere bladranden

geveerd Bladvorm : veernervig samengesteld blad, met blaadjes aan beide zijden

gezaagd Bladrand met scherpe inkepingen en scherpe uitsteeksels.

Andere bladranden

groeipunt Deel van de plant waar door deling nieuwe plantdelen ontstaan (synoniem : vegetatiepunt).

                 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z                              top of page Home Contacteer ons

halm Meestal ronde, gelede stengel van grassen

handnervig Nervatuur van een blad waarbij uit één centraal punt meer dan drie hoofdnerven ontspringen

handvormig Ingesneden. met insnijdingen die naar één punt wijzen
Sommige geven als definitie : "samengesteld blad waarbij alle blaadjes op één punt samenkomen".
Deze omschrijving lijkt mij echter niet juist. Volgens mij spreekt men dan beter over "handvormig samengesteld".

hartvormig - Bladvorm - Ook voor de vorm van de bladbasis wordt de term hartvormig gebruikt.

helmdraad Onderste deel van de meeldraad, dat dient als steeltje voor de helmknop.

helmknop Bovenste deel van de meeldraad, waarin het stuifmeel gevormd wordt. Zit vast op de helmdraad.

                 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z                              top of page Home Contacteer ons

                 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z                              top of page Home Contacteer ons

                 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z                              top of page Home Contacteer ons

kafje Schubvormig blad dat de bloemen omgeeft (bij grassen).

katje Bloeiwijze met zittende of bijna zittende eenslachtige bloemen langs een hoofdas.
Mannelijke katjes vallen na de bloei in hun geheel af.

kelkblad De buitenste krans van bloembladen. Meestal groen gekleurd

kil Kreek, monding van baai of haven - natuurlijke inham

klier Orgaan dat een (meestal vochtige) substantie afscheidt

klierharig met haren, die klieren aan de top hebben.

knoop Verdikking aan de stengel van een plant, waar het blad is aangehecht.

knop "Uitwas" aan een plant, bedoeld om uit te groeien tot een stengel, blad of bloemen
Meervoud : knoppen

kroonblad De binnenste krans van bloembladen. Meestal niet groen gekleurd

                 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z                              top of page Home Contacteer ons

lancetvormig Bladvorm

langwerpig Bladvorm :
 • Blad langer dan breed.
 • Grootste breedte in het midden van het blad.
 • Zijkanten vrij recht en nagenoeg evenwijdig.

lijnvormig Bladvorm :
 • Blad zeer smal.
 • Grootste breedte in het midden van het blad.
 • Zijkanten vrij recht en nagenoeg evenwijdig.

linkswindend Manier waarop een slingerplant zich rond een centrale as (stam,tak, ...) windt.
Als men bovenop de centrale as kijkt en men zou de plant versneld zien groeien zou men de plant tegen het uurwerk in zien draaien.
Tegengestelde : rechtswindend

lintbloem steriele bloemen, die meestal voorkomen aan de zijkant van de bloeiwijze van composieten (vb witte bloemetjes bij Madeliefje)
synoniem : straalbloem

lob Deel van een gelobd blad , tussen 2 insnijdingen.

                 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z                              top of page Home Contacteer ons

meeldraad Mannelijk orgaan van de bloem, dat bestaat uit helmdraad en helmknop.

                 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z                              top of page Home Contacteer ons

niervormig Bladvorm in de vorm van een nier.

niervormig

                 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z                              top of page Home Contacteer ons

omwindsel krans van schutblaadjes onder een bloem of bloeiwijze

ovaal Bladvorm

overblijvend Een plant is overblijvend, als de bovengrondse delen in de winter totaal afsterven en het volgend jaar terug uitlopen.

                 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z                              top of page Home Contacteer ons

parallelnervig Nervatuur van een blad, met verschillende nagenoeg evenwijdige nerven die naar de top van het blad toelopen.

parallelvormig Bladvorm :
 • Blad het breedst in het midden
 • Bladschijf heeft de vorm van een parallellogram

permafrost Gebied waar de bodem permanent bevroren is.

pijlvormig Bladvorm
 • Blad het breedst in de onderste helft.
 • Met naar beneden gerichte, spitse voetlobben.

pluim Bloeiwijze met een lange hoofdas en op verschillende plaatsen ontspringende zijassen, die meestal naar de top toe kleiner zijn.

priemvormig Bladvorm:
 • Blad het breedst in de onderste helft
 • Extreem smal in verhouding met de lengte (smaller dan lancetvormig).

prop Benaming van de vrucht van pinussoorten en van Els.

                 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z                              top of page Home Contacteer ons

                 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z                              top of page Home Contacteer ons

rechtswindend Manier waarop een slingerplant zich rond een centrale as (stam,tak, ...) windt.
Als men bovenop de centrale as kijkt en men zou de plant versneld zien groeien zou men de plant met het uurwerk mee zien draaien.
Tegengestelde : linkswindend

rond Bladvorm
 • Blad het breedst in het midden.
 • Bladschijf heeft (ongeveer) de vorm van een cirkel.

ruigtekruid Kruidachtig gewas, dat vooral bij voedselrijke omstandigheden goed groeit en gemakkelijk andere gewassen overwoekert. bvb Harig wilgenroosje

                 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z                              top of page Home Contacteer ons

samengesteld Als de bladschijf insnijdingen vertoont tot de centrale nerf spreekt men over een samengesteld blad. Het bestaat dan uit meerdere blaadjes . (tegenovergestelde : enkelvoudig

scherm Bloeiwijze met meerdere bloemen op steeltjes (stralen).
Alle stralen vertrekken vanuit hetzelfde punt op de stengel.

schildvormig Bladvorm waarbij de bladsteel in het midden van de bladschijf vastzit.

schorre Het gedeelte van de buitendijkse gebieden dat enkel onder water komt te staan bij giertij.
De schorre is begroeid, in tegenstelling met de lagergelegen " slikke "

schutblad Blad in de bloemoksel, dat de bloem soms geheel of gedeeltelijk omvat.

sedimentatie Een vloeistof (bijvoorbeeld zeewater) bevat dikwijls kleine vaste deeltjes van diverse oorsprong (bijvoorbeeld door erosie afgesleten gesteenten van rivieren in het hooggebergte). Wanneer de vloeistof rustig is (niet te veel stroming en golfslag), zullen deze deeltjes bezinken naar de bodem. Hierdoor ontstaat een bezinkingslaag.
Dit verschijnsel noemt men sedimentatie.

slikke Het gedeelte van de buitendijkse gebieden dat elke tij onder water komt.
Het hoger gelegen gebied dat enkel bij gierij onder water komt, noemt men schorre (Van Daele kent enkel "slik" en bedoelt hiermee het sediment, niet het gebied)

soort Onderverdeling van levend organismen (bvb plant of dier). Twee organismen behoren tot dezelfde soort als ze samen op een natuurlijke wijze vruchtbare nakomelingen kunen krijgen.

spits Bladtop, in de vorm van een stompe punt.

spiesvormig Bladvorm
 • Blad het breedst in de onderste helft.
 • Met spitse, openstaande voetlobben.

spoor Een hol, buis- tot kegelvormig aanhangsel aan een bloem dat meestal honing bevat.
(is geen spore !)

spore Al dan niet geslachtelijke voortplantingscel bij sporeplanten, (cryptogamen), schimmels (fungi), bepaalde eencelligen (sporozoa)...
(is geen spoor !)

springtij (springvloed) Zeer hoge tij, tengevolge samenwerking volgende krachten :
• aantrekkingskracht van de maan
• aantrekkingskracht van de zon en/of noordwestenwind in de Scheldemonding

stamper Vrouwelijk orgaan in de bloem , dat later kan uitgroeien tot een vrucht. Bestaat meestal uit :

stekel Scherpe puntige uitgroei van de huis van een tak of bladsteel. Kan er meestal gemakkelijk afgebroken worden (in tegenstelling tot doornen)
voorbeeld van plant met stekels : de Roos).

steltwortel (of steunwortel) Lange luchtwortel.

stempel Bovenste, kleverig, deel van een stamper dat dient om het stuifmeel op te vangen.

stengel Bovengronds deel van een kruidachtige plant, waaraan de bladeren vastzitten.

steriel onvruchtbaar (tegenovergestelde : fertiel)

steunblaadje Bladachtig aanhangsel (meestal klein) aan de voet van een blad of stengel.

steunwortel (of steltwortel) Lange luchtwortel.

stijl Deel van de stamper van een plant. Het is de verbinding tussen het vruchtbeginsel en de stempel (waar de bevruchting plaatsgrijpt)

straalbloem steriele bloemen, die meestal voorkomen aan de zijkant van de bloeiwijze van composieten (vb witte bloemetjes bij Madeliefje)
synoniem : lintbloem

stuifmeel Poederachtig plantdeel dat in de helmknoppen gevormd wordt. Kan, indien het (meestal door wind, insecten of andere dieren) overgebracht wordt op een stempel van een vrouwelijke bloem, zorgen voor bevruchting
Synoniem : pollen

                 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z                              top of page Home Contacteer ons

T.A.W. Hoogte ten opzichte van een net van ongeveer 19.000 merktekens over heel België. Het nulpunt bevindt zich in de Koninklijke Sterrenwacht van België te Ukkel. De Tweede Algemene waterpassing werd ingevoerd van 1947 tot 1968.

tectonische plaat De aarde is (in een sterk vereenvoudigde voorstelling) een vloeibare bol waar een aantal platen op drijven. De platen komen gedeeltelijk overeen met de werelddelen. Zij worden de tectonische platen genoemd

tegenoverstaand Op gelijke hoogte.
Bvb: bladeren paarsgewijs tegenoverstaand: De bladeren staan telkens met twee op dezelfde hoogte ingeplant op de stengel.

tongetje Een vliezig , meestal tongvormig deel, op de grens van bladschede en bladschijf

tros Bloeiwijze, bestaande uit een centrale as met gesteelde bloemen.

tweehuizig Mannelijke en vrouwelijkebloemen komen op verschillende planten voor.
Elke plant heeft dus enkel mannelijke of vrouwelijke bloemen. (tegenovergestelde : eenhuizig)

tweeslachtig Bloemen zijn tweeslachtig als ze zowel mannelijke als vrouwelijke bloemdelen bezitten. Tweeslachtige bloemen kunnen enkel voorkomen op eenhuizige planten.
(Tegenovergestelde : eenslachtig)

                 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z                              top of page Home Contacteer ons

uiterwaard Buitendijks gebied.

uitloper Horizontale stengel die aan de knopen wortels kan maken.

                 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z                              top of page Home Contacteer ons

veerdelig Blad dat tegelijkertijd veernervig en gedeeld is

veernervig Nervatuur van een blad, waarbij de nerven de vorm van een veer hebben : Een centrale nerf, met meerdere zijnerven aan weerskanten.

veerspletig Bladvorm, combinatie van veernervig en gespleten.

vruchtbeginsel Onderste deel van de stamper van een bloem.

                 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z                              top of page Home Contacteer ons

wortel Onderste (niet geleed ) deel van gewassen, dat dient om wateren voedsel uit de bodem te halen en/of om het gewas te verankeren.

wortelstok (rizoom) Ondergronds gedeelte van de stengel, dat meestal horizontaal loopt. Uit de wortelstok kunnen bijwortels ontspringen.

                 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z                              top of page Home Contacteer ons

                 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z                              top of page Home Contacteer ons

                 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z                              top of page Home Contacteer ons

zaadplant (spermatophyta) Plant die zich in principe door middel van zaad voortplant.

zittend Ongesteeld (meestal voor een blad of bloem).

 

                             A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z                     top of page Home Contacteer ons


pagina aangepast op 17/04/2015